Det skapades för reklambranschen helt nya förutsättningar med tidningar, radio samt tv. Dessa medium kunde på ett revolutionerande sätt sprida ut budskapet till den stora massan. Alla kunde dessutom ta till sig informationen på ett tämligen enkelt sätt eftersom reklam och medier har lyssna, titta och läsa som en gemensam nämnare. Det är också just det som har blivit reklamens signum. Den har förmågan att fördela underrättelsen i form av såväl bild som ljud.

Ingen människa är den andra lik och det är också just detta unika faktum som medfört att reklam haft en så stor inverkan på oss. Begreppet i sig är svårt att ge en entydig definition på men sett till dess helhet förhåller det sig aningen komplext. Detta eftersom det ofta uppstår en tydlig konflikt i förhållandet mellan olika mottagare. Det beror förmodligen på att en klyfta bildas där vissa helt enkelt tar åt sig budskapet medan andra inte gör det.

Reklam kan även ses ur både ett individuellt samt kollektivt perspektiv där det ena förutsätter det andra och vice versa. Det här kan också te sig väldigt olika eftersom dessa båda ytterligheter varken kan leva med eller utan varandra.