Vi blir dagligen utsatta för uppmärksamhetskrävande företeelser. Det kan vara i hemmet, på tåget, under arbetsdagen eller när fritidsaktiviteten ska utövas. Vi människor har en inbyggd drift i att reagera på någonting nytt och annorlunda. Det är en slags överlevnadsmekanism som i grund och botten handlar om att antingen möta utmaningen alternativt undvika den. Detta förfarande blir fallet när vi människor exponeras för olika varianter av reklam eftersom det till mångt och mycket handlar om att slåss eller fly. Evolutionen är samtidigt likt reklamen en process under ständig utveckling.

Människan är den enda levande varelsen som kan föreställa sig sin framtid. Det här handlar inte om vad som kan tänkas uppstå i nästa ögonblick utan för en längre tid framåt. Vi kan exempelvis tänka oss hur morgondagen kommer se ut och därigenom också handla efter det idag. Det här har blivit en helt avgörande faktor för vår överlevnad samt det faktum att vi samtidigt på gott och ont utgör den härskande arten på vår planet. Det här kan vi notera inte minst inom reklamvärlden där dess verksamhet i hög grad går ut på att kunna se framåt i tiden. Målet är att i första hand hos människor väcka olika tankar, känslor samt reflektioner kring diverse aspekter. Antagligen är det också enbart människan som kan ta del av densamma eftersom den antecipatoriska planeringsförmågan även ger oss denna egenskap. Det här ger uttrycket av människor, för människor en helt ny innebörd där det inte kan stickas under stol med att det här bisarrt nog är den ultimata sanningen.

Reklam är dessutom ett sätt att förena människor. Vi är i grund och botten på samma gång både en igenkännande samt historieberättande varelse. Dessa två ytterligheter är samtidigt också just det reklamen som helhet vilar på. Syftet är att måla upp en bild som skapar någon form av reaktion hos människor. Det här bakas in i ett paket vilket i slutändan också tillverkar själva reklamen.

Det går med fog att påstå reklamen som en slags kommunikation. Den innehåller såväl sändare som mottagare där budskapet är själva kärnan i denna process. Alla delar förhåller sig vitala eftersom risken för brus är relativt stor oavsett var i förloppet vi befinner oss.

Propaganda har genom historiens gång varit ett effektivt sätt att föra samman människor. Det här sker oftast på ett omedvetet plan även om motsatsen råder vid själva utformningen av reklamen. Det ter sig därmed heller inte särskilt konstigt att det till mångt och mycket fört oss närmre varandra. Därmed kan det samtidigt heller inte stickas under stol med att reklam genom historiens gång både legat till grund för och förstärkt globaliseringen.

Dessvärre får reklam precis som allt annat inte i längden vara just det den är tänkt för med tanke på att allting i alla lägen färgas av ekonomiska, sociala, politiska, religiösa och kulturella faktorer.